Atostogauti.lt logotipas
Privatumo politika

Privatumo politika

Atnaujinta: 2023-06-30

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS (PRIVATUMO) POLITIKA


 1. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) yra pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip Bendrovė renka ir tvarko savo klientų ir kitų asmenų asmens duomenis, kaip jie yra naudojami ir kokiomis saugumo priemonėmis yra apsaugoti. Siekdami užtikrinti Jūsų informuotumą, rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Politiką ir susipažinti su joje pateikiama informacija.


I. SĄVOKOS


 1. Bendrovė – UAB „Atostogauti“, juridinio asmens kodas 305909735, adresas Žirmūnų g. 1L-18, LT-09239, Vilnius, interneto svetainė https://atostogauti.lt. Bendrovė yra šioje Politikoje aprašomų asmens duomenų valdytojas.
 2. BDAR – reiškia Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
 3. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip – vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 4. Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, Bendrovės paskirtas tvarkyti asmens duomenis.
 5. Darbuotojas – fizinis asmuo, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės direktoriaus sprendimu yra paskirtas tvarkyti asmens duomenis arba kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
 6. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.
 7. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 8. Duomenų valdytojas – juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos (toliau – ES) arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti ES arba valstybės narės teise.
 9. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 
 10. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal ES arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių .
 11. Klientas – fizinis asmuo, kuris kreipiasi į Bendrovę dėl parduodamų paslaugų/prekių, kuris yra laikomas ir duomenų subjektu.
 12. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis. 
 13. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 14. Asmens duomenų saugumo pažeidimai – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.
 15. Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę.
 16. Specialių kategorijų asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.
 17. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 18. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 19. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
 20. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas BDAR ar kituose taikytinuose teisės aktuose.


II. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI


 1. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
  1. Asmens duomenis Bendrovė tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti;
  2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;
  3. Bendrovė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
  4. Bendrovė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
  5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  6. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
  7. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, kiek tai techniškai įmanoma, duomenis nuasmenina.


III. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS RENKAME IR KOKIAIS TIKSLAIS JUOS SAUGOME


 1. Bendrovė asmenų, besilankančių Bendrovės interneto svetainėse ir (ar) įsigijusių Bendrovės siūlomas paslaugas asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  1. Paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
  2. Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;
  3. Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia);
  4. Nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
  5. Problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
  6. Susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
  7. Kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
  8. Tiesioginės rinkodaros tikslais;
  9. Verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.
 2. Duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, kurie Jums yra nurodomi pateikiant asmens duomenis Bendrovei.


 1. Duomenų tvarkymas įsigyjant Bendrovės siūlomas turizmo paslaugas:
  1. Įsigyjant turizmo paslaugas, priklausomai nuo konkrečios paslaugos rūšies (kelionės krypties) Bendrovė šioje Politikoje nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, lytį, gimimo datą arba asmens kodą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, mokėjimo kortelės duomenis, asmeninę kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą), pilietybę, informaciją apie specialius poreikius, drauge keliaujančių asmenų asmeninę informaciją (vardus, pavardes, gimimo datas arba asmens kodus, kreipinius, pilietybes), kitus asmens duomenis, kuriuos yra prašoma pateikti įsigyjant paslaugą. Duomenys yra pateikiami sudarant sutartį, įsigyjant paslaugą, taip pat konsultuojantis telefonu, el. paštu ar pateikiant informaciją per kitus asmenis.
 2. Bendrovė Jūsų asmens duomenis šiuo atveju tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:
  1. Siekdama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę (teisėtas interesas);
  2. Remdamasi Jūsų sutikimu (kai yra tvarkomi specialių kategorijų (sveikatos) duomenys);
  3. Sutarties vykdymo pagrindu;
  4. Įgyvendindama savo, kaip kelionių organizatoriaus, teisės aktų nustatytas pareigas.


 1. Asmens duomenų tvarkymas naudojantis mobiliaisiais įrenginiais:
  1. Jums naudojantis mobiliaisiais įrenginiais gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, geografines (ilgumos ir platumos) koordinates.


 1. Asmens duomenų tvarkymas administruojant ir nagrinėjant skundus ir (ar) prašymus:
  1. Bendrovė tvarko Jūsų nurodomus asmens duomenis, kai Bendrovei pateikiate prašymą ir (ar) skundą šioje interneto svetainėje, elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.
 2. Bendrovė Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:
  1. Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę (teisėtas interesas);
  2. Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą;
  3. Įgyvendindama savo, kaip kelionių organizatoriaus, teisės aktų nustatytas pareigas.
 3. Bendrovė, siekdama išnagrinėti Jūsų prašymą ir (ar) skundą, suteikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, turi teisę Jūsų suteiktą informaciją užregistruoti vidinėje Bendrovės informacinėje sistemoje.


 1. Bendrovė prašo laikytis bent šių minimalių savo asmens duomenų apsaugos reikalavimų, į ją kreipiantis:
  1. Nei prašymo ir (ar) skundo antraštėje (el. laiške, raštu teikiamuose dokumentuose, interneto svetainėje), nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių kategorijų ar jautrių asmens duomenų ir pan.;
  2. Prašymo ir (ar) skundo tekste ar pokalbio telefonu metu nenurodyti asmens kodo, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos ar kitų specialių kategorijų ar jautrių asmens duomenų, jei jie tiesiogiai nesusiję su prašymu ir (ar) skundu, o kitų asmens duomenų nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių teikiamas prašymas ir (ar) skundas.
 2. Jei Bendrovei Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti reikės papildomos informacijos, ji Jūsų kontaktinius duomenis naudos, kad su Jumis dėl to susisiektų.


 1. Bendrovės akcininkų asmens duomenų tvarkymas:
  1. Bendrovė savo veikloje tvarko savo akcininkų asmens duomenis:

vidaus administravimo tikslu;

siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Bendrovės akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcijų apskaita ir mokestinių ir kitų taikomų prievolių jiems įvykdymu.


 1. Kitų Bendrovės valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymas:
  1. Bendrovė savo veikloje tvarko Bendrovės valdymo organų narių asmens duomenis:
   1.     13.1.1.vidaus administravimo tikslu;
   2.     13.1.2.siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su valdymo organo (Bendrovės vadovo, valdybos, stebėtojų tarybos, komitetų ir pan.) sudarymu, jo veiklos organizavimu, valdymo organo ir jo narių duomenų pateikimu viešiesiems registrams ir registravimu, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų taikymu (pvz., valdybos ir jos narių duomenų nurodymas metiniame pranešime) ir pan.
 2. Bendrovės valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymas yra privalomas teisės aktuose numatytais pagrindais.


 1. Duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslais:


  1. Kandidatuojant į laisvą darbo vietą Bendrovėje, pavyzdžiui, atsiunčiant savo CV el. paštu info@atostogauti.lt, ar atsiliepiant į Bendrovės paskelbtą darbo skelbimą, Bendrovė renka ir tvarko Jūsų laiške ir CV pateikiamus asmens duomenis.
 1. Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko:
  1. Personalo atrankos tikslais;
  2. Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami savo asmens duomenis.
 2. Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis personalo atrankos tikslais saugos 12 mėnesių.
 3. Bendrovė informuoja, kad, siekdama įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio Bendrovė gali teirautis tik gavusi Jūsų atskirą sutikimą.
 4. Bendrovė taip pat pažymi, kad Jūsų asmens duomenis gali gauti iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš darbo skelbimų portalus valdančių įmonių, įdarbinimo agentūrų, jei joms tuos duomenis esate pateikę, bei iš viešai prieinamų šaltinių, kuriuose savo asmens duomenis esate paskelbę.


IV. RINKODAROS PASIŪLYMAI IR NAUJIENLAIŠKIAI


 1. Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir sudarydamas turizmo paslaugų teikimo sutartį duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami turizmo paslaugų teikimo sutarties atitinkamoje skiltyje savo parašu.
 2. Duomenų subjektas gali sutikti gauti Bendrovės siunčiamą informaciją:
  1. Apsilankius Bendrovės internetiniame puslapyje (https://atostogauti.lt) ir užsiprenumeravus Bendrovės naujienlaiškius.
  2. Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pildant Bendrovės anketas po kelionės lėktuve, autobuse, internetu ar Bendrovės organizuojamų renginių metu) bei sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartis išreiškiant pageidavimą gauti naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt., pažymint atitinkamoje skiltyje (pvz., pažymint varnelę).
  3. Jeigu yra suteikiama galimybė prisiregistruoti ir tapti Bendrovės klubo nariu, prisiregistravęs ir tapęs Bendrovės klubo nariu Duomenų subjektas gali išreikšti sutikimą gauti Bendrovės naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.
  4. Jeigu yra suteikiama galimybė prisiregistruoti prie Bendrovės internetinio puslapio ir tapti registruotu vartotoju, prisiregistravęs ir tapęs Bendrovės internetinio puslapio registruotu vartotoju Duomenų subjektas gali išreikšti sutikimą gauti Bendrovės naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.
 3. Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti Bendrovės siunčiamos informacijos, naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Duomenų subjektui laiške paspaudęs pateiktą Bendrovės pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą.
 4. Pildydamas po kelionės Bendrovės anketas (autobuse, lėktuve ar internetu) ir nepažymėjęs (pvz., varnelės), kad sutinka gauti Bendrovės siunčiamas naujienas, pasiūlymus ir kitą informaciją – jų nebegaus, kadangi Duomenų subjekto duomenys bus atnaujinti ir bus vadovaujamasi naujausia Duomenų subjekto pateikta informacija.
 5. Duomenų subjekto pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti nuolatinį Bendrovės internetinio puslapio bei Bendrovės paslaugų tobulinimą bei vystymą ir suteikia galimybę pateikti kuo geresnius paslaugų pasiūlymus.
 6. Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat gali įgyvendinti ir Bendrovę informuodamas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.


V. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ


 1. Bendrovė asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti (pvz., suteikti paslaugas, išnagrinėti skundą ir pan.), taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.
 2. Siekdama įgyvendinti tinkamą duomenų saugojimo trukmės kontrolę, Bendrovė yra įdiegusi atitinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias duomenų ištrynimą suėjus nustatytam duomenų saugojimo terminui.


VI. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS


 1. Vadovaudamiesi BDAR ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Bendrovė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Bendrovė užtikrina, jog duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo ir panašių neteisėtų veiksmų.
 2. Bendrovė naudoja tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti duomenų subjekto Bendrovei patikėtus asmens duomenis. Bendrovės naudojamos saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie duomenų subjekto asmens duomenų ir jų panaudojimo Bendrovės serveriuose. Tik specialius leidimus turintys Bendrovės darbuotojai turi teisę matyti duomenų subjekto asmens duomenis, pateiktus Bendrovei, darbo tikslais.
 3. Bendrovė pasitelkia tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie garantuoja reikiamų techninių ir organizacinių asmens duomenų saugumo priemonių įdiegimą ir užtikrina, kad tokių priemonių būtų laikomasi.


VII. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS


 1. Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl., cookies). Tai nedideli informacijos elementai, tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. 


VIII. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS


 1. Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.
 2. Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pvz., kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams.
 3. Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė).
 4. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus kelionę į valstybę, esančią už EEE ribų, Jūsų pateikti asmens duomenys bus perduodami mūsų partneriams, veikiantiems minėtoje valstybėje ir padedantiems organizuoti Jūsų kelionę: oro linijoms, viešbučiams, Bendrovės atstovams kelionės kryptyje ir pan.
 5. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, todėl kyla didesnė rizika galimam neteisėtam duomenų tvarkymui, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Jūsų duomenys šiems gavėjams bus perduodami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina vykdant su Jumis sudarytą sutartį ir teikiant paslaugas. Su pagrindiniais savo partneriais trečiosiose valstybėse Bendrovė sudaro Europos Komisijos patvirtintas Standartines sutarčių sąlygas, su kuriomis galite susipažinti pasikreipę žemiau nurodytais Bendrovės kontaktais.
 6. Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.


IX. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS


 1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:
  1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
  2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
  4. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
  5. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  6. Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.
 2. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt) ir dėl to pateikti jai skundą.
 3. Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Bendrove el. paštu info@atostogauti.lt, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.
 4. Siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą dėl Jūsų teisų įgyvendinimo, privalės patikrinti Jūsų tapatybę. Tuo tikslu Bendrovė gali prašyti Jūsų nurodyti Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą ar telefono numerį, arba paprašyti atvykti asmeniškai į Bendrovę ar vieną iš jos biurų, siekiant tinkamai identifikuoti Jūsų tapatybę. Vykdydama šį patikrinimą, Bendrovė taip pat gali išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydama atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su Bendrovės turimais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), Bendrovė konstatuos, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir atmes Jūsų pateiktą prašymą.
 5. Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą ir sėkmingai atlikusi aukščiau nurodytą patikrinimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrovė turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.
 6. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis ir Bendrovė galės tinkamai patikrinti Jūsų tapatybę, atsakymą Bendrovė Jums taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties, kitų objektyvių aplinkybių ir priežasčių) arba kai Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
 7. Bendrovė, esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) aplinkybėms, atsisakys tenkinti Jūsų prašymą ir apie tai raštu Jus informuos, pateikdama tokio atsisakymo motyvus.


X. ATSAKOMYBĖ


 1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.
 2. Griežtai draudžiama atlikti melagingus ar apgaulingus užsakymus. Kelionių, paslaugų rezervavimo paslaugomis, siūlomomis Interneto svetainėje, galima naudotis tik atliekant teisėtą užsakymą arba pirkimą sau arba kitiems asmenims, kurių vardu užsakymą pateikiantis asmuo turi teisę veikti. Vartotojui vykdant įvairaus pobūdžio įtartiną veiklą, apgaudinėjant arba piktnaudžiaujant Interneto svetainėje siūlomomis kelionių, paslaugų užsakymo paslaugomis, Bendrovė gali atšaukti visus ar dalį su tokio vartotojo vardu, el. pašto adresu ar paskyra susijusius užsakymus arba uždaryti visas tokio vartotojo turimas paskyras. Vartotojo vykdomos apgaulingos veiklos atveju Bendrovė turi teisę imtis visų reikiamų teisinių veiksmų. Apgaulingus veiksmus vykdęs vartotojas tokiu atveju bus laikomas atsakingu už Bendrovės patirtus piniginius nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir bet kokią kitą atsiradusią žalą.
 3. Duomenų subjektas, įsigydamas Bendrovės siūlomas paslaugas ar kitaip Bendrovei pateikdamas ne savo, o trečiųjų asmenų (pvz., kartu keliaujančių šeimos narių, draugų ar pan.) asmens duomenis privalo juos informuoti apie tai, kad visą su duomenų tvarkymu susijusią informaciją galima rasti šioje Politikoje. Duomenų subjektas, pateikdamas kitų asmenų asmens duomenis, tame tarpe vaikų ir (ar) specialių kategorijų asmens duomenis patvirtina, kad asmuo arba teisėtas jo atstovas (vienas iš tėvų, globėjų) sutinka su tokiu duomenų teikimu ir tvarkymu. Bendrovė turi teisę kreiptis į nurodytą asmenį siekiant įsitikinti, kad toks sutikimas buvo duotas.
 4. Nepateikus Bendrovės prašomų asmens duomenų, Bendrovė negalės suteikti tam tikrų paslaugų arba negalės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės.
 5. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 6. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą duomenų subjektui bei duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.
 7. Jeigu duomenų subjektas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia), duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus Bendrovės internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis duomenų subjekto prisijungimo duomenimis.
 8. Vartotojas, naudodamasis Interneto svetaine patvirtina ir sutinka su šioje Politikoje numatytais įsipareigojimais.


XI. KONTAKTINIAI DUOMENYS


 1. Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar šia Politika, taip pat klausimų, susijusių su Jūsų teisių įgyvendinimu, prašome susisiekti su mumis:


UAB „Atostogauti“

info@atostogauti.lt, arba

Žirmūnų g. 1L-18, LT-09239 Vilnius, Lietuva


XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


 1. Bendrovė gali bet kada atnaujinti Politiką. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.
 2. Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
 3. Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos.
Naujienlaiškis

Gaukite TOP kelionių pasiūlymus pirmi!

 • Check
  Neskelbiami kelionių pasiūlymai
 • Check
  Pamatykite pasiūlymus pirmi
logo
logologologo
Kelionės
  Pagalba ir kontaktaiAtostogauti.lt stipriausi Lietuvoje

  © 2024 Atostogauti, UAB, įmonės kodas 305909735